امروزه سازمان‌های موفق، به اهمیت مراکز تماس در موفقیت خود پی‌برده‌اند و هماره در تلاشند تا در هر زمان با مشتریان خود در ارتباط باشند.

تماس ورودی

در دنیای رقابتی کسب و کار امروز که سازمان‌ها نمی‌توانند از رضایت مشتری غافل شوند، مخصوصاً زمانی که صحبت از تعامل مشتری و تجارت باشد، به ابزاری جهت مدیریت تماس ورودی/خروجی و سوالات آتی مشتریان نیاز است که انتخاب یک شرکت ارائه‌دهنده مرکز ارتباط جهت اطمینان از پشتیبانی مداوم و حصول وفاداری مشتریان در پاسخگویی با کیفیت تماس‌ها را، الزامی می‌نماید.

خدمات مرکز تماس ورودی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بر مبنای محصولات برتر و علم این صنعت می‌باشد که در طی سال‌ها تجربه‌ای که در صنعت خدمات مرکز تماس کسب کرده‌ایم، بدست آمده است.

با در اختیار داشتن بیش از 400 پرسشگر  و ظرفیتی بالغ بر برقراری بیش از 15000 تماس روزانه مرکز تماس ما آماده پاسخگویی تلفنی به مشتریان شما می‌باشد.

اجرای انواع تحقیقات بازار، نظر ستجی، نیاز سنجی و فروش به مشتریان جدید و … تنها بخشی از پروژه‌های قابل تعریف در این سیستم می‌باشد.

بیش از 12 سال تجربه مرکز تماس شکرت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و خدمت‌رسانی به طیف گسترده‌ای از مشتریان از صنایع مختلف در حوزه‌های متنوع از قبیل خودروساران، دارو و درمان، حمل و نقل، ارتباطات و … مناسب‌ترین انتخاب شما در ارتباط با مشتریان تان می‌باشد.

در صورت نیاز به دریافت خدمات تماس‌های ورودی و خروجی، لطفا با خانم توسلیان به شماره 02196621391 در ارتباط باشید.

تماس خروجی

مرکز تماس خروجی، مرکز تماسی است که در آن کارشناسان برای اهداف از پیش تعیین‌شده با مشتریان تماس می‌گیرند. تماس‌های این مرکز شامل بازاریابی، فروش، نظرسنجی پیگیری مشتریان و غیره می‌باشند.

خدمات مرکز تماس خروجی با کیفیت بالا و کارآمد، برای هر شرکتی که به مشتریان خدمات ارائه می‌دهد، حائز اهمیت می‌باشد.

با در دست داشتن نیروی کار متخصص، مدیریت آنان و تخصیص تجهیزات پیشرفته و به روز، مدیریت و اجرای مرکز تماس‌های خروجی می‌تواند قدرت و ارزش یک سازمان باشند. در غیر این صورت باعث از دست رفتن منابع خواهد شد.

فعالیت مراکز تماس‌های  خروجی عمدتاً شامل ارتباط تلفنی کارشناسان با مشتریان موجود و بالقوه است. این تماس‌ها به‌منظور افزایش فروش، تلاش برای ورود به بازارهای ناشناخته، گسترش روابط مستحکم با مشتری و پیشرفت کسب و کار است.

امکانــات ســخت‌افــزاری و نرم‌افــزاری ایــن مرکــز بــه گونــه‌ای فراهــم شــده اســت تــا انجــام پروژه‌هــای متعــدد جمــع‌آوری اطاعــات و نظرســنجی مطابــق بــا انتظــار شــرکت‌ها بــه ســادگی امکان پذیــر باشــد.

قابلیت‌هــای اجرایــی ایــن مرکز در خصــوص انــواع طرح‌هــای تحقیقاتــی، پژوهشــی و بازاریابــی در کوتاه‌تریــن زمــان ممکــن ســبب شــده اســت تــا صنایــع مختلــف بــرای بهبــود مســتمر عملکــرد خــود در ارتبــاط بــا مشــتریان از خدمــات آن اســتفاده نماینــد.

در خدمت، ما حجم بسیار زیادی از درخواست‌های مشتریان شما را از طریق تلفن و بدون از دست رفتن حتی یک تماس بر بستر پوشش بیش از 250 تماس همزمان در هر پروژه، پاسخگو خواهیم بود.

این خدمت قابلیت ارائه به کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های خصوص و دولتی از قبیل بیمه، بانک، بورس، سرویس‌دهندگان اینترنت، پزشکان، بیمارستان‌ها و … دارد.

 

 

نیروی انسانی مرکز تماس

ایــن مرکز بــا بیــش از ۳۵۰ نفــر تیم پرسشگران تلفنی و حضوری نفــر پرسشگر تلفنــی مســتقر در مرکز تماس و بیــش از ۴۰ پرسشــگر حضــوری در ســطح کشــور بــا قابلیــت اجــرای تحقیقــات میدانــی چهــره بــه چهــره مســتقر در مراکــز منطقــه ای، آمادگــی اجــرای انواع مصاحبه‌هــای کمــی و کیفــی را بــرای انــواع طرح‌هــای نظرســنجی فراهــم نمــوده اســت.

ایــن پرسشــگران بــا توجه بــه قابلیت‌هــای خود، تحــت آموزش‌هــای نظــری و عملــی در خصــوص نحــوه انجــام کار قــرار می‌گیرنــد. بــرای حفــظ عملکــرد پرسشــگران نظــام کنتــرل ادواری فعالیــت افــراد و تعریــف اقدامــات اصاحــی جهــت بهبــود به صــورت مســتمر صــورت می‌گیــرد.

تجهیزات ارتباطی

دارای زیرساخت ارتباط تلفنی مناسب (۳۰۰ خط مجزا)

توانایی انجام ۷۲۰۰۰ دقیقه مکالمه به صورت روزانه

توانایی ضبط کلیه مصاحبه‌های تلفنی

امکان ارتباط ویدئو کنفرانس

زیرساخت سخت‌افزاری

سرور مجزا جهت ارائه سرویس‌های مورد نیاز به‌صورت شبانه‌روزی

شبکه داخلی کابلی به‌منظور افزایش کارایی

امکان ارتباط و گزارش‌گیری امن از هر نقطه

بکارگیری تین کاینت در قالب کانتر تماس

سامانه های نرم‌افزاری

سیستم نرم‌افزاری جمع‌آوری پرسشنامه‌ها

نرم‌افزار جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت حضوری (F2F)

امکانــات گســترده گزارش‌گیــری از اطاعــات موجــود در سیســتم بــه‌صــورت آنــی بــا نــرم‌افزارهــای مرتبــط

قابلیــت نــرم‌افــزاری کنتــرل همزمــان پرسشــنامه توســط کارشناســان

اســتفاده از روش‌های برنامه‌نویسی امن و پیاده‌سازی استانداردهای امنیت اطلاعات بــرای بــه حداقــل رســاندن مشــکات امنیتــی احتمالــی

طراحــی و ایجــاد نشــانگر «داشــبورد» جهــت پایــش و نظــارت لحظــه‌ای بــر نتایــج و آمارهــا مرکز تماس

سامانه نرم‌افزاری ارائه گزارش آنلاین

امــکان جاری‌ســازی طرح‌هــای پژوهشــی یــا بازاریابــی در کمتر از یــک روز کاری

فضای فیزیکی

دارای فضـای فیزیکـی متمرکـز جهـت اسـتقرار ۲۰۹ پایانه تمـاس طراحـی‌شـده جهـت اجـرای همزمـان طرح‌هـای متفـاوت بـدون ایجـاد تداخـل

سـایت بازاریابـی مجـزا برای اجـرای پروژه‌هـای بازاریابـی همزمان با ۴۰ پایانـه تمـاس

اتاق سـرور مجزا به‌عنوان فضایی امن به‌منظور متمرکز کردن سـرورها و اسـتفاده منابـع مشـترک بـا قابلیـت مقاومت سـازه، ایمنـی نفوذپذیـری و اطمینان از صحـت داده‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست